ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.172.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 707,441


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

 ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติแนวทางการจัดการศึกษา โดยรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย(มาตรา 43) และระบุว่าบุคคลที่พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย บัญญัติ (มาตรา 55) รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้(มาตรา 80) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกฎหมายลูกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540(มาตรา 81) กำหนดไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาว่า "การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น(มาตรา 10)กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้กองการศึกษาเพื่อคนพิการในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์และโครงการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความพร้อมสามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

 

 


 

 

 

  

 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 021744013  Fax : 021744014
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.